Regulamin klubu

Prawa i obowiązki członka Ś.K.T.K. NEPTUN”

§ I. PRAWA CZŁONKA KLUBU

      1. Członek klubu, który ma opłaconą składkę za rok bieżący , ma prawo do bezpłatnego korzystania ze sprzętu będącego w posiadaniu klubu podczas                     imprez organizowanych przez klub jak i dla potrzeb własnych. Priorytetem jest jednak impreza klubowa.
      2. Każdemu przysługuje jedno miejsce w kajaku.
      3. Członek klubu posiadający własny sprzęt pływający powinien korzystać z niego na imprezach klubowych a ewentualne wypożyczenie z klubu następuje            w miarę wolnego sprzętu.
     4. Członek klubu podczas spływów organizowanych przez klub ponosi tylko opłaty związane z kosztami udziału w danej imprezie.
     5. Klub zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników imprez organizowanych przez klub.
     6. Każdy członek klubu ma prawo do nieodpłatnej weryfikacji książeczek odznak kajakowych. Klub ponosi koszty wysyłania książeczek do weryfikacji na                wyższe stopnie. Weryfikacji można dokonać w dowolnym czasie ale zaleca się oddawać książeczki pod koniec roku kalendarzowego
     7. Członek klubu ma prawo do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje kajakowe oraz korzystania z pomocy Zarządu klubu w sprawach                           związanych z turystyką kajakową
     8. Członkowie o bieżącej wysokości składki klubowej będą powiadamiani drogą mailową. Informacja będzie umieszczona także na stronie internetowej                   klubu.

§ II. OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

     1. Członek klubu ma obowiązek opłacić składkę, w wysokości określonej przez Walne Zebranie do dnia 31 grudnia każdego roku za rok następujący po tej
          dacie. Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe klubu (wyjątek stanowi wpłata na Walnym Zebraniu członków klubu).
           Dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia opłacają połowę ustalonej składki.
     2. Osoby, które nie opłacą składki w w/wyznaczonym terminie tracą prawo do bezpłatnego korzystania ze sprzętu klubu i jego rezerwacji.
     3. Ze względów organizacyjnych uczestnik imprezy zobowiązany jest do zgłoszenia swojego udziału w imprezie wraz z wniesieniem opłaty wpisowego
          (do organizatora ) na 5 dni przed planowanym wyjazdem.
     4. Uczestnik imprezy, przed jej rozpoczęciem, ma obowiązek przygotować, załadować i rozładować sprzęt pływający osobiście lub poprzez wskazaną                     osobę. W przeciwnym przypadku każdy ponosi koszt dostarczenia sprzętu na imprezę, w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie i wykazany w                     załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.
     5. Za powierzony sprzęt uczestnik odpowiada materialnie a za ewentualne uszkodzenia ponosi koszty naprawy lub wymiany części. Zwracany sprzęt                      powinien być wyczyszczony.
     6. Członek klubu ma obowiązek powiadamiania Zarząd klubu o zmianach kontaktowych.
     7. Członek klubu powinien godnie reprezentować Klub na wszystkich imprezach w których uczestniczy.                                                                                                           § III. ZASADY OGÓLNE

     1. Członek klubu bierze udział w imprezach klubowych na własną odpowiedzialność.
     2. Za wszelkie szkody poczynione osobom trzecim jest zobowiązany do ich załatwienia we własnym zakresie.
     3. Za działanie szkodzące wizerunkowi klubu członek klubu może zostać pozbawiony członkostwa.
     4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Klubu.


                                                                                                      
                Załącznik nr 1

          do regulaminu Prawa i obowiązki członka ŚKTK „Neptun”

       1. Opłaty na działalność statutową, obowiązujące wszystkich członków klubu, są ustalane przez Zarząd Klubu i zatwierdzane przez Walne Zebranie
            członków
       2. Obowiązująca wysokość opłat powinna być dostępna na stronie internetowej klubu, najpóźniej do 14 dni od Walnego Zebrania
       3. Bieżąca wysokość opłat jest następująca:
            a) składka członkowska , osoba dorosła   - 100,- zł/rok
            b) składka członkowska, dzieci 10 – 18 lat - 50,- zł/rok
            c) osoby nie spełniające warunków ustalonych w § II. pkt 4 ponoszą koszt wynajmu kajaka wg stawki ustalonej przez organizatora danej imprezy.
       4. Składkę na działalność statutową  należy wpłacić na konto klubowe do końca roku, poprzedzającego kolejny rok działania.
       
.                                                                                                                   Regulamin zatwierdzony uchwałą Walnego zebrania członków w dniu 19.02.23 r.

.