VII spływ klubowy "Śladami Skowronka"             Termin: 19 – 21 marzec 2021                                                                           Komandor: Jan Śledziowski

                                                                                                                                  v-ce Komandor: Adam Honisz


    Trasa: rz. Mała Panew , Krupski Młyn – Dzika Chata 32 km , szlak  łatwy, nieco uciążliwy, WW1, ZW B

    Koszt: 100,- zł/os. W tym:  - nocleg w warunkach turystycznych w młynie Bombelka , Żędowice
                                            - dwudaniowy obiad po I etapie
                                            - ciepły posiłek po II etapie
                                            - pamiątka spływowa
                                            - przewóz uczestników i sprzętu w sobotę z mety etapu oraz w niedzielę na start II etapu
                                            - ubezpieczenie NNW
                                            - wklejka do odznak TOK
                                            - kawa, herbata, woda i kanapki na trasę
   
        a/ udział z jednym noclegiem :        80,- zł/os.
        b/ udział w I etapie (bez noclegu) :  60,- zł/os
        c/ udział w II etapie (bez noclegu):   50,- zł/os.

                    Koszt wpisowego nie dotyczy: - śniadań i kolacji
                                                                - dojazdu do miejsca noclegu
                                                                - wypożyczonego sprzętu pływającego w młynie Bombelka. Członkowie klubu (z aktualnie opłaconą składką)
                                                                  otrzymują sprzęt bezpłatnie na warunkach Regulaminu klubu. W innym przypadku ponoszą koszt 80,- zł na                                                                         czas  trwania imprezy

            Potwierdzeniem rezerwacji udziału w imprezie będzie wpłata zaliczki, w wys. 50,- zł.na konto : nr 45 2030 0045 1110 0000 0258 6770.
   
Wpłaty należy dokonać do dnia 12 marca z dopiskiem: Skowronek + nazwisko/nazwiska, których dotyczy wpłata
.

                                                          W przypadku nie przybycia na imprezę zaliczka nie podlega zwrotowi.


                                                   
                                                                              PROGRAM

          20.03 /piątek/-    od 16:00 -  przyjazd i zakwaterowanie uczestników w młynie Bombelka
                                            20:00 - kolacja koszyczkowa, integracja,śpiewogranie,
                                            24:00 - cisza nocna
             
                21.03 /sobota/      10:00 - start I etapu: młyn Bombelka – Dzika Chata 22 km
                                                        Na trasie dwie przeszkody stałe:  - młyn Thiel,  przenoska P.B. 150 m                                                                       
                                                                                                          - jaz MEW Świerkle, przenoska L.B. 200 m ( zakaz przepływania)
                                15:00 – 16:00 – obiad w lokalu „Dzika Chata” Zawadzkie
                                            16:00 – odjazd uczestników na miejsce zakwaterowania1
                                18:00 – 24:00 – zajęcia kulturalno-rozrywkowe,

            22.03 /niedziela/        10:00 - wyjazd na start II etapu
                                            10:30 - start II etapu: Krupski Młyn – młyn Bombelka, 10 km
                                13:00 – 14:00 - przybycie na  metę, ciepły posiłek
                                            16:00 –  zakończenie imprezy, wyjazd do miejsc zamieszkania                                                                                    POSTANOWIENIA OGÓLNE

      Spływ jest imprezą o charakterze towarzyskim. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność i na własnym sprzęcie, Wszyscy są objęci   
  ubezpieczeniem NNW. Różnicę kosztów udziału, uczestnik wpłaca po przybyciu na miejsce noclegowe i potwierdza własnoręcznym podpisem 
  znajomość regulaminu imprezy.
      Obowiązują wszystkich uczestników ograniczenia związane z pandemią COVID 19. Dlatego też każdy uczestnik będzie zobowiązany do wypełnienia   
  pisemnego oświadczenia po przybyciu do biura imprezy.  Wszyscy uczestnicy będą mogli skorzystać ze środków odkażających. Każda osoba zobowiązana 
  jest zachować przepisowy odstęp i używać maski ochronnej na twarzy.

      Wszystkich obowiązuje Regulamin członka klubu i zasady uczestnictwa w spływie, wykazane w Regulaminie organizacji imprez PZKaj. Młodzież do lat 18
  może pływać pod opieką osoby dorosłej, która złoży oświadczenie, u organizatora  spływu, o przyjęciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.
      Organizator imprezy nie zapewnia żadnych jednorazowych naczyń plastykowych.

    W przypadku powstania warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników spływu, organizator może odwołać spływ w całości lub zmienić jego program.
  W tym wypadku uczestnikom nie przysługuje prawo zwrotu poniesionych kosztów i wniesionego wpisowego.


                              Wszelkie sprawy sporne pozostają do rozstrzygnięcia przez  Komandora imprezy.

    Uwaga dot. członków ŚKTK Neptun.
    Zamówiony sprzęt należy załadować i rozładować osobiście w miejscu magazynowania sprzętu, w umówionym wczesniej terminie. W innym  przypadku koszty załadunku  i transportu należy uiścić przelewem na konto klubowe. Wysokośćć opłaty dostępna w regulaminie wypożyczania sprzętu.


dot.