Ze względów niezależnych od organizatora, impreza, która miała się odbyć w dniach 24 - 26.05 została odwołana.
   Powodem był:
        - bardzo wysoki stan wody na rzece Skawa,który nie zapewniał bezpieczeństwa osobom płynącym
        - brak możliwości biwakowania ze względu na podmokły grunt na boisku LKS "Skawa" Podolsze
        - odmowa firmy ubezpieczeniowej na świadczenie polisy NNW, w powstałych warunkach, skrajnie niebezpiecznych dla                         uczestników imprezy

                       
                                                                                          W związku z powyższym zapraszamy na 

XLIX Ogólnopolski Spływ Kajakowy im. Mariana Skołyszewskiego

"Skawa – Wisła 2019"     

 Świnna Poręba – Przewóz 37 km

   
          Termin: 14 - 16.06. 2019

           Organizator:   Śląski Klub Turystyki Kajakowej "Neptun"

           Współorganizatorzy : - Urząd Miasta Zator
                                                -  Urząd Miasta Wadowice
                                                -  Starostwo Powiatowe w Wadowicach
                                                -  Urząd Gminy Spytkowice
                                                -  Urząd Gminy Stryszów
                                                -  Urząd Gminy Tomice
                                                -  Urząd Gminy Mucharz
                                                -  Urząd Gminy Lanckorona
                                                -  LKS "Skawa" Podolsze


Patronat honorowy nad imprezą przyjęli:  Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas i wójt gminy Lanckorona Tadeusz Łopata

Impreza organizowana jest w ramach Projektu Polskiego Związku Kajakowego pn. „Aktywnym być, to dłużej żyć”,
                                w cyklu tematycznym „Od Kajtka do Kajetana- 2019” i dofinansowana przez: Ministerstwo Sportu i Turystyki


                  Komitet organizacyjny spływu :

                                         Komandor                    - Jan Śledziowski
                                         Sędzia główny              - Marian Cyprys
                                         Obsługa sędziowska    - Agata Bielak, Monika Zniszczoł, Jan Bielecki
                                         Obsługa biura               - Barbara Cyprys, Anna Tril
                                         Kwatermistrz                 - Adam Honisz
                                         Pilot końcowy               - Monika Zniszczoł
                                         Animatorzy                   - Małgorzata Cyprys, Grzegorz Profaska

               Cel i zadania spływu :
          - promowanie turystyki i rekreacji kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku w różnych grupach społecznych i wiekowych oraz w środowisku wiejskim
          - zapoznanie uczestników z urokiem rzeki Skawy ,promocja powiatu wadowickiego
          - popularyzacja odznaki „ Miłośnik rzeki Skawy”
          - propagowanie 101 rocznicy lokowania zapory w Świnnej Porębie

              Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:
      Zespoły oraz osoby indywidualne powinny zgłaszać się w terminie do 10.06.19 r. Zgłoszenie za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie:        sktk-neptun.pl . Informacje szczegółowe : Komandor spływu - Jan Śledziowski – tel: 695 649 596

       Do 10.06.2019 r. należy dokonać wpłaty na rzecz organizatora spływu, w wysokości :

                                - osoby dorosłe                                                    - 100,- zł
                                - dzieci i młodzież w wieku 7 - 18 lat                    -  60,- zł
                                - osoba towarzysząca (bez pamiątki spływowej) -   50,- zł
                                - dzieci do lat 7                                                     -  30,- zł 
                                - członkowie ŚKTK „Neptun”                                -  80,- zł  (bez pamiątki spływowej) 

    na konto Ś.K.T.K. „ Neptun” : BGŻ Knurów 45 2030 0045 1110 0000 0258 6770. W tytule należy podać nazwisko (lub nazwiska) z dopiskiem „ Skawa 2019”

         O przyjęciu na spływ decyduje dokonanie wpłaty na w/w konto w ustalonym powyżej terminie. Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie gwarantują              wszystkich świadczeń osobie zgłoszonej.

                         Rezygnacja z udziału w imprezie po 11.06.19.r nie powoduje zwrotu wniesionych opłat na rzecz organizatora. 

         Uwaga:

        Osoby, które zadeklarowały swój udział w poprzednim terminie i dokonały wpłaty na konto organizatora a chcą uczestniczyć
      w spływie, w nowym terminie, muszą ponownie zgłosić swój udział w formularzu. Wpłaty zostaną przeniesione na nowy termin. 
      Osoby, które rezygnują z uczestnictwa w nowym terminie proszone są o kontakt z Komandorem spływu. 

        Prawa i obowiązki uczestnika:

         W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje :
              - miejsce na biwaku z WC i bieżącą wodą
              - ubezpieczenie NNW
              - ciepły posiłek po każdym etapie
              - przewodnictwo na trasie
              - opiekę medyczną
              - przewóz osób z biwaku na start I etapu oraz z mety II etapu na biwak
              - przewóz sprzętu na start i z mety
              - wklejkę do TOK i PZK
              - prawo do udziału w punktacji indywidualnej i drużynowej wg zasad podanych w zał.1

            Obowiązki uczestnika :
              - przestrzeganie regulaminu spływu i zaleceń kierownictwa spływu
              - przestrzeganie zasad ochrony przyrody i p. poż.
              - odpowiedzialność prawna i materialna za szkody wyrządzone osobom trzecim
              - obowiązuje nakaz płynięcia w kamizelce asekuracyjnej
              - obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w czasie trwania spływu


PROGRAM SPŁYWU

                  14.06.19 / piątek /
                                                    17:00 – 21:00 - weryfikacja w biurze spływu na biwaku w Podolszu
                                                                 21:00 - wieczór integracyjny - ognisko
                  15.06.19 / sobota /
                                                        7:30 – 8:30 - weryfikacja w biurze spływu jedynie dla osób przyjezdnych w sobotę
                                                                   9:30 - otwarcie spływu w obecności władz samorządowych
                                                                 10:00 - wyjazd autokarów do Świnnej Poręby
                                                                 11:30 - start do I etapu Świnna Poręba – Podolsze . Na trasie wyścig (wg zał. nr 1)
                                                     14:00 - 15:00 - przybycie na metę
                                                                 16:00 - ciepły posiłek,
                                                    16:30 – 18:30 - turniej rekreacyjno-sportowy (wg osobnego regulaminu)
                                                    20:00 – 23:00 - ognisko, wieczór gitarowy

                 16.06.19 / niedziela /
                                                                   9:00 – start do II etapu, Podolsze - Przewóz
                                                     11:00 - 12:00 – przybycie na metę spływu - zamknięcie mety
                                                                 12:00 - odjazd ostatniego autokaru z mety do Podolsza
                                                                 14:30 - ciepły posiłek
                                                                 16:00 - uroczyste zakończenie spływu, wręczenie pucharów, medali i dyplomów

        Organizator prosi wszystkich uczestników przyjezdnych w piątek o weryfikację tego dnia w biurze spływu od godziny 17:00 – 21:00.

                                               Weryfikacja w biurze spływu w sobotę, tylko dla osób przybyłych tego dnia.


              WYNAJEM KAJAKÓW:

        Dzięki uprzejmości firmy "Kajaki na Skawie" osoby nie posiadające własnego sprzętu, mają możliwość wynajęcia  kajaków 2- osobowych i 1- osobowych.      Zamówienia proszę kierować bezpośrednio do firmy : Mirosław Tłomak –   tel: 608 093 166 lub biuro@kajaki-na-skawie.pl
    Zamówiony sprzęt będzie dostarczony na start spływu i odebrany z mety spływu.

             Wyżywienie i wyposażenie :

         Uczestnicy biorą udział w spływie na własnym sprzęcie pływającym i z własnym wyposażeniem biwakowym. Biwak stały mieści się na boisku LKS         
    „Skawa” w Podolszu. Do dyspozycji będą : WC, wiata , bieżąca woda i dostępność do prądu, grill węglowy, kawa, herbata, czajniki elektryczne Wszyscy             przygotowują śniadania i kolacje we własnym zakresie.
    Klub promuje akcję „Stop plastikom”, w związku z powyższym posiłki będą wydawane do naczyń własnych uczestników spływu lub do naczyń papierowych.

    Na spływie będzie funkcjonował Terenowy Referat Weryfikacyjny. Zainteresowani będą mogli dokonać weryfikacji przepłyniętych kilometrów oraz uzyskać
    odznakę „Miłośnik rzeki Skawy”


      Uczestnicy biorą udział w punktacji drużynowej oraz indywidualnej w następujących kategoriach :  T 1 i T 2 kobiety, T 1 i T 2 mężczyźni, T 2 mikst

               Nagrody:     - indywidualnie za pierwsze trzy miejsca medale i dyplomy
                                   - drużynowo – puchary dla pierwszych pięciu drużyn

                    Postanowienia końcowe

     OSK „ SKAWA” jest imprezą turystyki kwalifikowanej o charakterze rekreacyjno –krajoznawczym. Dostępny jest dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają umiejętność pływania, sprzęt pływający i ratunkowy. Młodzież do lat 18 może pływać pod opieką osoby dorosłej, po uprzednim złożeniu oświadczenia w biurze spływu o przejęciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za poziom techniczny sprzętu i stan zdrowia zgłaszanych osób.

      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody wynikłe nie z winy organizatora. W przypadku powstania warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników spływu organizator może odwołać spływ w całości lub zmienić jego program. W tym wypadku uczestnikom nie przysługuje prawo zwrotu wniesionych opłat oraz poniesionych innych kosztów. Kierownictwo spływu ma prawo wykluczyć ze spływu osoby, które nie przestrzegają regulaminu lub nie podporządkowują się zarządzeniom organizatora. Osobom takim wpisowe nie podlega zwrotowi.
W przypadkach wątpliwych kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo do interpretacji tego regulaminu.                                                                        ZASADY PUNKTACJI W SPŁYWIE

                      A – wyścig kajakowy w poszczególnych kategoriach. Daną kategorię tworzy minimum 5 osad startujących.
                             Osady z kategorii niepełnych mogą być dołączone do kategorii wyższych, jeśli wyrażą na to zgodę.
                                    Punktacja 1/ indywidualna:  I miejsce     + 60 pkt,
                                                                                II miejsce     + 40 pkt,
                                                                               III miejsce     + 30 pkt.
                                                                              IV miejsce     +  20 pkt
                                                                               V miejsce     +  10 pkt,
                                                                       dalsze miejsca     +    1 pkt.
                                                     2/ drużynowa : (drużynę tworzy minimum pięć zgłoszonych, pływających osad).
                                                                             - suma punktów zdobytych indywidualnie + 1 pkt. za każdego uczestnika
                Kary :
                           - nie udzielenie pomocy na wodzie        - 100 pkt.
                           - niestosowne zachowanie                     -   20 pkt.
                           - spożywanie alkoholu na trasie spływu - 200 pkt

                    B - Turniej rekreacyjno – sportowy

                             W turnieju rozgrywane będą trzy konkurencje. Punktacja w każdej konkurencji:
                                                                             I miejsce  + 20 pkt
                                                                            II miejsce  + 10 pkt
                                                                           III miejsce  +   5 pkt
                                                                 każde pozostałe  +   2 pkt

                  Suma punktów wyłoni indywidualnego zwycięzcę i zwyciężczynię w konkursie oraz osoby zajmujące kolejne miejsca.
                                       
                                                                 Zdobyte punkty w turnieju będą zaliczane do punktacji drużynowej 
                                                                   

                                                                                                                                 Komitet organizacyjny

                                                                                                                    XLIX OSK Skawa - Wisła 2019